Pages

Rizici u vanjskoj trgovini i zaštita od rizika
Rizici u vanjskoj trgovini i zaštita od rizika
Daniel Markulin
Menadžment rizika podrazumijeva identifikaciju, procjenu i određivanje prvenstvenih rizika te korištenje odgovarajućih mjera praćenja, minimiziranja i kontrole njihovih utjecaja na poslovanje. Rizici mogu proizaći iz raznih izvora, internih i eksternih, općih i onih vezanih uz djelatnost i način poslovanja. Budući da je rizik u poslovanju neizbježna pojava razvijene su brojne relativno standardizirane metode upravljanja rizicima koji se povećavaju proporcionalno s veličinom...
Socijalno poduzetništvo zadruge hrvatskih branitelja kao poseban oblik socijalnog poduzetništva
Socijalno poduzetništvo zadruge hrvatskih branitelja kao poseban oblik socijalnog poduzetništva
Karmen Marinić
U ovom radu govorit će se o socijalnom poduzetništvu, zadrugama kao obliku poduzetništva te će kroz primjer biti prikazane braniteljske zadruge kao poseban oblik socijalnog poduzetništva. Kroz poglavlja objasnit će se pojmovi poduzetništvo, socijalno poduzetništvo i zadružno poduzetništvo. Na samom kraju rada, naglasak će biti na prikazu posebnog oblika socijalnog poduzetništva – zadrugama hrvatskih branitelja.
Specifičnosti upravljanja operativnim rizicima u tiskarskoj industriji
Specifičnosti upravljanja operativnim rizicima u tiskarskoj industriji
Ana-Marija Debeljak
Ključni razlog zašto određene kompanije upravljaju operativnim, i svim drugim rizicima je taj što im upravljanje rizicima pomaže ostvariti ciljeve. Kvalitetno upravljanje operativnim i drugim rizicima pridonosi organizacijskom uspjehu, pa se može reći da je osnovna svrha upravljanja rizicima upravo organizacijska uspješnost. S rizicima se susreću sve kompanije svakodnevno i od velike je važnosti stjecanje uvida u njihove temeljne perspektive. Upravljanjem operativnim rizicima...
Specifičnosti upravljanja operativnim rizikom u bankarstvu
Specifičnosti upravljanja operativnim rizikom u bankarstvu
Marin Meić
Potrebno je istaknuti kako je bankarski sustav zadnjih dvadeset godina u Republici Hrvatskoj doživio brojne promjene kao što su promijenjeni propisi, karakteristike klijenata, obujam poslovanja, tržište i slično. No, temelj bankarskog poslovanja nije se promijenio, stoga banke i danas posluju sa svojim klijentima nastojeći pritom ostvariti bolji suodnos, čiji je cilj postići zajednički razvoj i napredak. Banke su izložene čitavom spektru rizika u svom poslovanju. S ekonomskog...
Specifičnosti upravljanja rizicima povezanima sa sezonskim poslovanjem na primjeru poduzeća „Sportnina“
Specifičnosti upravljanja rizicima povezanima sa sezonskim poslovanjem na primjeru poduzeća „Sportnina“
Marcel Orešić
Rizik je sastavni dio svakog poduzeća. Njegova pojava je moguća tijekom cijelog poslovnog vijeka pa znatno utječe na uspješno poslovanje, ali i na opstanak poduzeća općenito. Iako ne postoji jedinstvena definicija rizika, ekonomski stručnjaci se slažu kako navedeni pojam označava opasnost, sadrži potencijalno neželjene posljedice te je sveprisutan u društvu. Nadalje,rizik se može pojaviti u bilo kojem trenutku pa su time neka od glavnih obilježja rizika nepredvidljivost i...
Stanje i perspektive obiteljskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Stanje i perspektive obiteljskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Tina Kelemin
Obiteljsko poduzetništvo specifičan je oblik poslovanja u kojem se članovi jedne obitelji povezuju te imaju zajednički ekonomski cilj kako za obitelj tako i za poduzeće. Ovakav oblik poslovanja ima puno prednosti kao što su povjerenje, ljubav, iste želje i ciljevi ali isto tako i puno nedostataka kao što je veća prisutnost emocija nego razuma. Kod obiteljskih poduzeća važno je postaviti jasna pravila ponašanja kako ne bi došlo do određenih problema koje mogu uzrokovati...
Strateška analiza isplativosti ulaganja u ekološku poljoprivredu na primjeru Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Strateška analiza isplativosti ulaganja u ekološku poljoprivredu na primjeru Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Josip Kovačević
U ovom završnom radu predstavljena je strateška analiza isplativosti ulaganja u ekološku poljoprivredu na primjeru obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) Kovačević iz Roždanika, Novska. Problem istraživanja je nedovoljno istraženi parametri isplativosti ulaganja u ekološku poljoprivredu kroz Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Glavni cilj istraživanja je bilo utvrditi isplativost ulaganja u ekološku poljoprivredu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kroz analizu...
Strateška analiza odabrane poslovne organizacije
Strateška analiza odabrane poslovne organizacije
Anđelko Kaščel
Metalna industrija u Republici Hrvatskoj bilježi trend rasta nakon globalne financijske krize. Međutim, tvrtke koje se nalaze u fazi rasta, kao što je tvrtka Laser Inženjering d.o.o. Zagreb, susreću se s izazovom neravnomjernog razvoja uloženih sredstava s prihodima i geografskim područjem djelovanja. Stoga je osnovni cilj istraživanja u ovom završnom specijalističkom radu na temelju situacijske analize identificirati strategije razvoja tvrtke Laser Inženjering. Kako bi se...
Strateška analiza razvoja odabranog obiteljskog poduzeća
Strateška analiza razvoja odabranog obiteljskog poduzeća
Danijela Jerković
U ovom diplomskom radu analizira se postojeća strategija poduzeća FOKUS MEDICAL d.o.o. Zagreb (medicinski proizvodi i ortopedska pomagala) te pronalaženje novih alternativnih strategija za budući razvoj poslovanja. Stoga je glavni cilj istraživanja identificirati optimalne razvojne strategije i predložiti način provedbe istih. U tu svrhu prikupljeni su i analizirani sekundarni i primarni izvori podataka. Istraživačka pitanj su usmjerila istraživanja. Rezultati istraživanja...
Strateško upravljanje u kriznim situacijama na primjeru Republike Hrvatske
Strateško upravljanje u kriznim situacijama na primjeru Republike Hrvatske
Dubravko Klepac
U Republici Hrvatskoj (RH) područje upravljanja u kriznim situacijama trenutno nije u potpunosti uređeno. Postoje pojedinačna rješenja odgovora na krizne situacije unutar područja nadležnosti pojedinog resora, ali nema jedinstvenog sustava na razini države. Stoga je predmet istraživanja ovog rada upravljanje u kriznim situacijama u svrhu formuliranja optimalnog prijedloga modela upravljanja u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj (RH). Glavni cilj istraživanja je formuliranje...
Studija izvodljivosti razvoja i uvođenja novog proizvoda na tržište na primjeru odabranog poduzeća
Studija izvodljivosti razvoja i uvođenja novog proizvoda na tržište na primjeru odabranog poduzeća
Marko Šarić
Ovim radom pokušao sam prezentirati i obraditi proces uvođenja novog proizvoda na tržište i sve potrebne zadaće koje je u tom procesu potrebno izvršiti. Za svako poduzeće koje se bavi proizvodnjom od egzistencijalnog je značaja konstantno raditi na razvoju novih ili inovacijama postojećih proizvoda. Takav pristup zahtijeva povezanost i sinergiju svih poslovnih odjela u poduzeću, od računovodstva, istraživanja i razvoja, ljudskih resursa, do marketinga i prodaje. Potrebe i želje...
Suvremeni oblici promocije na primjeru Parka prirode Lonjsko polje
Suvremeni oblici promocije na primjeru Parka prirode Lonjsko polje
Dorotea Podobnik
U završnom radu predstavljena je turistička promidžba na primjeru Parka prirode Lonjsko polje. Problem istraživanja je nedovoljna posjećenost Parka prirode Lonjsko polje. Glavni cilj istraživanja u radu je pronalaženje i provedba suvremenih oblika promocije u Parku prirode Lonjsko polje kako bi se ujedno postigla i veća posjećenost parka. Prilikom pisanja rada korištene su metode analize, sinteze, deskripcije te povijesna metoda. U završnom radu provedeno je primarno...

Pages