Pages

Postupak redovne likvidacije trgovačkih društava
Postupak redovne likvidacije trgovačkih društava
Nereo Voloder
Trgovačko društvo nastaje upisom u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, a prestaje brisanjem iz sudskog registra. U određenim slučajevima predviđenim zakonom trgovačko društvo može donijeti odluku o prestanku društva. U tom slučaju provodi se likvidacija unutar samog društva, a određene odluke donesene tijekom likvidacije upisuju se u sudski registar trgovačkog suda u kojem je društvo upisano. Ovaj rad pruža konceptualizaciju trgovačkih društava, odnosno daje...
Povezanost upravljanja rizicima i uspješnosti poslovanja srednjih i velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Povezanost upravljanja rizicima i uspješnosti poslovanja srednjih i velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Kristina Fišter
U današnje vrijeme gotovo da nema djelatnosti u kojoj nije prisutan rizik. Poduzeća su svakodnevno izložena raznim rizicima koji mogu donijeti velike gubitke poduzeću ukoliko se ne prepoznaju na vrijeme. Kako bi se spriječile negativne posljedice, poduzeće mora znati prepoznati rizike, istraživati uzroke rizika te njima upravljati kako bi se te posljedice svele na minimum. U radu je objašnjena terminologija vezana uz poslovne rizike te cjelokupni proces integriranog upravljanja...
Praktična primjena komunikacije u odabranom privatnom poduzeću
Praktična primjena komunikacije u odabranom privatnom poduzeću
Katarina Vuljanić
Komunikacija čini važan segment poslovanja, organizacije i upravljanja. Kada se govori o poslovnoj komunikaciji, potrebno je korijene potražiti u prošlosti te proučiti povijesni razvoj komunikacije. Komunikacija koju je koristio pračovjek uvelike je utjecala na današnji čin komuniciranja. U procesu komunikacije razmjenjuju se informacije, ideje i osjećaji, kako verbalnim tako i neverbalnim postupcima koji su podređeni prirodi društvene situacije. Uspjeh međuljudskih i privatnih...
Pregled sustava potpore poslovanju i razvoju mikro, malog i srednjeg poduzetništva u RH i EU
Pregled sustava potpore poslovanju i razvoju mikro, malog i srednjeg poduzetništva u RH i EU
Monika Bobinac Filipčić
Današnje suvremeno poduzetništvo ima dominantan značaj u gospodarstvu i društvu te se često naziva poduzetničkom ekonomijom, tj. poduzetničkim društvom. Povijesno - razvojna kompleksnost poduzetništva i njegovo futurističko percipiranje inzistiraju na njegovoj sustavnosti organiziranja kroz poduzeća. U Hrvatskoj oko 99,8% poduzeća su projektirana kao mikro, mala i srednja poduzeća, što je obvezujuća argumentacija da se ovom pitanju pristupa kao prioritetnom fenomenu, budući...
Prijedlog poboljšanja procesa upravljanja dokumentacijom pristupom logičkog okvira na odabranom primjeru
Prijedlog poboljšanja procesa upravljanja dokumentacijom pristupom logičkog okvira na odabranom primjeru
Suzana Plavić
U ovom radu obrađeni su ekonomski aspekti e-poslovanja te prijedlog kako poboljšati proces upravljanja dokumentacijom. Na temelju analize problema i predloženog poboljšanja procesa utvrđeno je da proces upravljanja dokumentacijom može pridonijeti povećanju kvalitete usluge i zadovoljstvu internih korisnika. Bespapirno poslovanje smanjuje troškove i povećava učinkovitost. Ured bez papira trebao bi biti vizija mnogih tvrtki koje žele postići visoku kvalitetu te pritom biti i...
Primjena forenzičkog računovodstva u malim i srednjim poduzećima
Primjena forenzičkog računovodstva u malim i srednjim poduzećima
Ana Nikolić
Prijevare su stare koliko i čovječanstvo i na njih nailazimo posvuda. Nema poduzeća koje se ne suočava s rizikom prijevare. Računovodstveni zakoni i propisi dozvolili su fleksibilnost u sastavljanju financijskih izvještaja, tzv. kreativno računovodstvo koje je podložno počinjenju prijevara namjernim iskazivanjem iskrivljene slike poslovanja. Prijevare, pronevjere i korupcije djelokrug su forenzičkog računovodstva. Forenzički računovođe istražuju i analiziraju s ciljem...
Primjena metodologija projektnog menadžmenta u provedbi projekata financiranih iz ESI fondova
Primjena metodologija projektnog menadžmenta u provedbi projekata financiranih iz ESI fondova
Fran Mikinac
Mala i srednja poduzeća unutar Republike Hrvatske čine više od 90% poduzeća na trenutnom tržištu rada. Obzirom na ovakav podatak, jasno se da iščitati i zaključiti od kolike važnosti su za hrvatsko gospodarstvo, zapošljavanje i općeniti razvitak Hrvatskog društva i zajednice. Ulaskom u Europsku Uniju 2013-te godine, hrvatsko gospodarstvo je dobilo priliku reinvestirati i uložiti u infrastrukturalno područje, obrazovni sustav, medicinu, opće dobro, te naravno i nove ekonomske...
Primjena pozitivne psihologije na upravljanje profesionalnom vatrogasnom postrojbom
Primjena pozitivne psihologije na upravljanje profesionalnom vatrogasnom postrojbom
Ranko Kiseljak
Tema je ovoga rada pozitivna psihologija s težištem na posao. Rad se ne bavi više tehničkim ekonomskim pitanjima uređenja radnih mjesta i odnosa među ljudima u tvrtkama, već stavlja težište na unutarnji svijet pojedinca i pozitivnu psihologiju. Zbog dubljega razumijevanja teme u radu se obrađuju sreća, novac i promjene kao zasebni fenomeni. Za dublje razumijevanje same pozitivne psihologije rad ukratko dotiče samu psihologiju kao znanost kroz njezinu prošlost i sadašnjost. Rad...
Primjena principa održivog razvoja i ekološke svijesti
Primjena principa održivog razvoja i ekološke svijesti
Ana Kvesić
Održivi razvoj pojam je s kojim se sve češće susrećemo u svakodnevnom životu, a predstavlja zadovoljenje sadašnjih potreba ljudi tako da se budućim naraštajima ne oduzme mogućnost zadovoljenje njihovih potreba. Slično tome Gro Harlem Brundtland 1987. godine u izvješću Naša zajednička budućnost definirao je održivi razvoj: “Čovječanstvo je sposobno provoditi razvoj tako da zadovolji svoje današnje potrebe, a da ne kompromitira sposobnost budućih generacija da zadovolje...
Primjena uravnotežene tablice rezultata u poslovanju odabranog poduzeća
Primjena uravnotežene tablice rezultata u poslovanju odabranog poduzeća
Vedran Buterin
Uvodni dio započinje navođenjem znanstvenog problema i pregledom literature vezano uz problem istraživanja. Osim teoretskog dijela u kojem se objašnjava naziv imena Balanced Scorecard, navode se problemi kod provedbe Balanced Scorecard, iznosi se jednostavni plan komunikacije za projekt, ukazuje se na to što su misija, vrijednosti, vizija i strategija, govori se o strateškim mapama, o postavljanju ciljeva i određivanju prioriteta među strateškim inicijativama, razjašnjava se...
Procjena korištenja mogućnosti financiranja razvoja poduzetništva kroz EU fondove
Procjena korištenja mogućnosti financiranja razvoja poduzetništva kroz EU fondove
Luka Čumbrek
Ovaj završni rad pod nazivom Procjena korištenja mogućnosti financiranja razvoja poduzetništva kroz EU fondove. Predmet istraživanja u ovom završnom radu jest definirati i objasniti funkciju Europskih fondova u Republici Hrvatskoj na razvoju poduzetništva. Svrha ovog završnog rada je prikazati značaj mogućnosti korištenja financijskih sredstava Europskih fondova za razvoj Republike Hrvatske. Za pripremu projektnih ideja važno je imati definiran i ekonomski izbalansiran plan...
Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Jasmina Palada
Ovim radom pojašnjava se način na koji zajedno funkcioniraju prodaja ključnim kupcima i duhanska industrija. Što se tiče prodaje ključnim kupcima ovaj rad govori kako doći do pozitivne poslovne suradnje s ključnim kupcem. Način na koji ovaj rad opisuje prodajne situacije je gotovo idealan, prodavač na savršen i najbolji mogući način prezentira proizvod koji njegova kompanija prodaje. U radu se navodi kako je bitno da se prodavač prije prezentacije detaljno pripremi, ukloni sve...

Pages