Paginacija

Utjecaj računovodstvenih informacijskih sustava na donošenje poslovnih odluka
Utjecaj računovodstvenih informacijskih sustava na donošenje poslovnih odluka
Gorana Peček
Računovodstveni informacijski sustav predstavlja dio ukupnog informacijskog sustava u kojem se stvaraju informacije neophodne za donošenje poslovnih odluka. Menadžmentu je od presudne važnosti da osigura kvalitetne i točne informacije za donošenje poslovnih odluka, a to se može postići kvalitetnim računovodstvenim informacijskim sustavom. Glavni je cilj istraživanja bio utvrditi kako računovodstveno informacijski program Synesis utječe na donošenje poslovnih odluka. U tu svrhu...
Utjecaj realizacije proračunskih sredstava na poslovanje odabranog gradskog kazališta
Utjecaj realizacije proračunskih sredstava na poslovanje odabranog gradskog kazališta
Dragica Anić
Financijsko planiranje temelj je donošenja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa onda i proračuna Republike Hrvatske. Korisnici JLP(R)S, uključujući i kazališta, dužni su izraditi svoje prijedloge financijskih planova na temelju uputa i dostaviti ih svojim osnivačima. Praćenjem provedbe financijskog plana kontrolira se uplata sredstava nadležnog proračuna, namjensko korištenje proračunskih sredstava, zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i...
Utjecaj reinženjeringa poslovnih procesa na stav zaposlenika o korporativnom vodstvu
Utjecaj reinženjeringa poslovnih procesa na stav zaposlenika o korporativnom vodstvu
Tomica Gašparac
Postupak provođenja reinženjeringa ili promjena poslovnih procesa (engl.Business process reengineering, u daljnjem tekstu BPR-a), pojavio se kao odgovor na brojne probleme te danas predstavlja osnovni način poslovanja. Važan izvor prednosti organizacije u odnosu na ostale sudionike na tržištu su njezine sposobnosti promjena kako na vanjsko okruženje tako i na unutarnju organizaciju poslovanja. Sposobnost organizacije je provesti programe promjena pomoću managementa između ostalog,...
Utjecaj stila vođenja na kvalitetu organizacijske strukture
Utjecaj stila vođenja na kvalitetu organizacijske strukture
Vlatka Kuzele
Vođenje je neodvojivi dio upravljanja organizacijom, a stil vođenja može uvelike utjecati na kvalitetu organizacijske strukture koja je postala imperativ u osiguranju uspješnosti pojedine organizacije. Vođenje kao jedna od temeljnih funkcija organizacije utječe na svaki poslovni proces koji se odvija u organizaciji, a u konačnici i na samu uspješnost poslovanja. Stilovi vođenja koji su odabrani i obrađivani u radu obuhvaćaju autokratski, demokratski i laissezfaire stil vođenja....
Utjecaj subliminalnih poruka na djecu kroz animirane filmove
Utjecaj subliminalnih poruka na djecu kroz animirane filmove
Katarina Škunca
Problem istraživanja ovog rada je utjecaj subliminalnih poruka na djecu kroz animiranefilmove. Glavni cilj istraživanja je ukazati na važnost utjecanja subliminalnih poruka na dječjupodsvijest u najranijoj dobi preko animiranih filmova. Problem je da su roditelji jako maloupoznati sa samim pojmom subliminalne poruke i da ne znaju na koji način one utječu nanjihovu djecu. Metode korištene u ovom radu su: kvantitativna metoda putem distribucijeanketnog upitnika, povijesna metoda, metoda...
Utjecaj sustava upravljanja kvalitetom na financijsku uspješnost odabranog poduzeća
Utjecaj sustava upravljanja kvalitetom na financijsku uspješnost odabranog poduzeća
Brigita Džajić
U današnje vrijeme visoke tržišne konkurentnosti i općenito maksimalne orijentacije k prepoznavanju i zadovoljavanju potreba kupca, poduzeća i organizacije primorane su ulagati mnogo više truda u poboljšanje svojih poslovnih procesa kako bi krajnji korisnici bili što je moguće više zadovoljni njihovim proizvodima ili uslugama. Sustavi upravljanja kvalitetom mogu pomoći poduzećima u poboljšanju njihovih procesa, čime se kao konačni rezultat korisniku (kupcu) pruža što...
Utjecaj tehnika vodstva i motivacije na razvoj organizacijske strukture na primjeru poduzeća
Utjecaj tehnika vodstva i motivacije na razvoj organizacijske strukture na primjeru poduzeća
Tomislav Ćosić
U današnje vrijeme sve češće postajemo svjesni važnosti tehnika vođenja te motivacije zaposlenika i njihovog utjecaja na ukupnu uspješnost poslovanja nekog poduzeća. Kako što bolje strukturirati poduzeće, organizirati poslovanje te motivirati zaposlenike oduvijek su bila ključna pitanja koja su odvajala uspješna poduzeća od onih manje uspješnih ili potpuno neuspješnih. Mnoge su tehnike vođenja kao i načini motivacije dostupni menadžerima no ključna je vještina odabrati...
Utjecaj ulaska RH u EU na obujam i kvalitetu unosa automobila
Utjecaj ulaska RH u EU na obujam i kvalitetu unosa automobila
Toni Visković
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, građani Hrvatske više ne moraju uvoziti vozila, nego ih unose, pri čemu imaju manja davanja, a samim time vozila rezultiraju manjom prodajnom cijenom. Također su otvorene i granice, što pojednostavljuje transport. Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija, dok je uvoz vozila svaki unos u Europsku uniju iz trećih država...
Utjecaj upravljanja ljudskim potencijalima na poslovanje odabranog poduzeća
Utjecaj upravljanja ljudskim potencijalima na poslovanje odabranog poduzeća
Goran Samardžić
Ovaj se rad bavi pitanjem menadžmenta ljudskih resursa, odnosno upravljanjem ljudskim resursima kao preduvjetom uspješnosti i razvoja poduzeća na tržištu. Cilj istraživanja je prikazati značaj intelektualnog kapitala i ljudskih resursa za poslovanje poduzeća. Problem istraživanja je na praktičnom primjeru poduzeća Vinkoprom d.o.o. prikazati značaj upravljanja ljudskim resursima na uspješnost poslovanja i razvoja poduzeća. Metode koje su korištene prilikom istraživanja su...
Utjecaj vlasničke strukture poduzeća na poslovno planiranje u Republici Hrvatskoj
Utjecaj vlasničke strukture poduzeća na poslovno planiranje u Republici Hrvatskoj
Marina Klarić
Cilj je rada prikazati važnost i utjecaj poslovnog planiranja na cijeli proces poslovanja poduzeća. Također, prikazane su i detaljno objašnjene vrste planiranja s obzirom na razinu menadžmenta, vremensko ograničenje i formalnost. Poslovno planiranje temelji se na zadanim ciljevima koje poduzeće želi postići, te se na ovaj način objedinjuje i provodi. Svako poduzeće prilikom provedbe poslovnog plana istražuje i odabire najbolje alternativne pravce za ostvarivanje ciljeva. U...
Utjecaji konflikata na zadovoljstvo na radnom mjestu
Utjecaji konflikata na zadovoljstvo na radnom mjestu
Filip Previšić
U ovom radu ukazuje se na čimbenike koji dovode do nastajanja konflikata i njihovog utjecaja na zadovoljstvo na poslu. Konflikti su dosta česti na poslu i iz toga proizlazi potreba pronalaženja načina njihovog rješavanja. Anketnim istraživanjem utvrdilo se da u odabranom poduzeću postoje konflikti koji u osnovi imaju različite uzroke i da konflikti, bez obzira na čimbenike koji su im u osnovi nastanka, kao posljedicu imaju nezadovoljstvo na poslu. U poduzećima najčešće postoje...
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 na primjeru odabranog poduzeća
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 na primjeru odabranog poduzeća
Karolina Tolić
Cilj rada odnosio se na analizu trenutnog stanja poduzeća Tolić Projektiranje d.o.o. kako bi se anketiranjem korisnika usluga procijenile njihove potrebe, želje i očekivanja te kako bi se uvođenjem sustava kvalitete u poduzeće utjecalo na poboljšanje poslovanja te podizanje poslovanja na višu razinu. Korisnicima usluga poslana je anketa putem elektroničke pošte, a na nju je odgovorilo njih 20 od poslanih 50 upita. Anketa je provedena na raspoloživom i namjernom uzorku kako bi se...

Paginacija