Pages

Komparativna analiza financijskih izvještaja promatranih poduzeća u informatičkoj industriji
Komparativna analiza financijskih izvještaja promatranih poduzeća u informatičkoj industriji
Monika Žiher
U radu je napravljena komparativna analiza financijskih izvještaja tri poduzeća iz IT sektora. Dakle, analizirani su pokazatelji iz bilance i računa dobiti i gubitka za vremensko razdoblje od 2012. do 2016. godine. Na temelju izračunatih pokazatelja uspješnosti poslovanja, a pritom se misli na pokazatelje likvidnosti i profitabilnosti, dobiva se uvid u tendenciju kretanja uspješnosti poslovanja ovih poduzeća. U radu se govori o informatičkoj industriji odnosno o njezinoj ulozi, s...
Komparativna analiza financijskih izvještaja u prehrambenoj industriji
Komparativna analiza financijskih izvještaja u prehrambenoj industriji
Damira Štambuk
Tema ovog rada je prikaz zakonskog okvira za sastavljanje financijskih izvještaja, opis temeljnih financijskih izvještaja kao što su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku te opis i primjena metoda analize financijskih izvještaja na primjeru. Komparativna analiza financijskih izvješća u ovom radu je rađena na temelju poslovanja poduzeća u prehrambenoj industriji. Prilikom analize korišteni su temeljni financijski izvještaji, odnosno bilanca, račun dobiti i...
Komunikacija u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti na primjeru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke
Komunikacija u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti na primjeru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke
Lana Filipčić
Rak dojke je danas najčešći tumor u žena po pobolu i smrtnosti od raka te je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu i kod nas. Sukladno javnozdravstvenim pokazateljima i iskustvu drugih zemalja u provedbi programa ranog otkrivanja, 2006. godine u Hrvatskoj je započet Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Osnovni cilj programa je smanjiti smrtnost od raka dojke, a nužan preduvjet je odaziv ciljne populacije veći od 70 %. Stoga je prikladnom i provjerenom...
Kontroling u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na izradu poslovnog plana
Kontroling u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na izradu poslovnog plana
Nina Capan
Posljednjih dvadesetak godina kontroling je jedna od najčešće obrađivanih tema u sklopu poslovne ekonomije. Svoj postanak i razvoj kontroling zahvaljuje karakteristikama i potrebama poslovnog upravljanja; tako da on danas čini jednu od najznačajnijih funkcija u rješavanju konkretnih problema unutarnjeg i vanjskog prilagođavanja poduzeća nadolazećim promjenama. Cilj kontrolinga je povećanje efikasnost i efektivnost sustava vođenja poduzeća, te njegova sposobnost prilagođavanja...
Korištenje računovodstvenih podataka pri izradi financijskih izvještaja za razvoj poslovanja poduzetnika
Korištenje računovodstvenih podataka pri izradi financijskih izvještaja za razvoj poslovanja poduzetnika
Estera Šimek
U radu su obrađeni pojmovi razvoja poslovanja poduzeća, računovodstva, financijskog knjigovodstva, računovodstvenih kategorija te temeljnih financijskih izvještaja. Prikazani su godišnji financijski izvještaji poslovnog subjekta Optike Dr. Medić, potom su izračunati najvažniji financijski pokazatelji i, na temelju provedene analize, doneseni zaključci o financijskom položaju poduzeća koji su poslužili za preporuke pri donošenju poslovnih odluka u cilju poboljšanja...
Korištenje računovodstvenih podataka pri izradi financijskih izvještaja za razvoj poslovanja poduzetnika
Korištenje računovodstvenih podataka pri izradi financijskih izvještaja za razvoj poslovanja poduzetnika
Merlina Humić
U ovom radu su obrađeni pojmovi razvoja poslovanja poduzeća, računovodstva, financijskog knjigovodstva, te temeljnih financijskih izvještaja. Prikazani su godišnji financijski izvještaji poduzeća E konto d.o.o. Izračunati su najvažniji financijski pokazatelji. Na temelju provedene analize doneseni zaključci o financijskom položaju poduzeća, koji su poslužili pri donošenju poslovnih odluka u cilju poboljšanja učinkovitosti i efikasnosti upravljanja poduzećem. Provedeno...
Kriptovalute i njihova primjena u svakodnevnom poslovanju
Kriptovalute i njihova primjena u svakodnevnom poslovanju
Andrija Naglić
Cilj ovog završnog rada je objasniti funkcioniranje blockchain tehnologije te primjenu kriptovaluta u svakodnenom poslovanju. Kriptovalute su digitalni novac koji je distribuiran pomoću blockchain tehnologije. Također, nastojat ću ukratko objasniti neke od glavnih pojmova koji se povezuju s kriptovalutama te prikazati kako su se kriptovalute u poslovanju pozicionirale na globalnom tržištu kapitala i koja je njihova praktična primjena. Najprepoznatljivija svjetska kriptovaluta Bitcoin...
Kriteriji prepoznavanja društvenih poduzetnika u Republici Hrvatskoj
Kriteriji prepoznavanja društvenih poduzetnika u Republici Hrvatskoj
Antonija Šimunković
Kriteriji prepoznavanja društvenih poduzetnika definirani su Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblja od 2015. do 2020. godine. Zbog nepostojanja Evidencije društvenih poduzetnika nije poznat broj društvenih poduzetnika, odnosno onih koji zadovoljavaju sve kriterije prepoznavanja. Putem strukturiranog intervjua provedeno je istraživanje među društvenim poduzetnicima sa svrhom utvrđivanja mjere u kojoj društveni poduzetnici zadovoljavaju...
Kulturološke razlike u međunarodnom poslovanju i njihova primjena u poslovnom komuniciranju
Kulturološke razlike u međunarodnom poslovanju i njihova primjena u poslovnom komuniciranju
Mia Matić
Tema rada su kulturološke razlike i njihova primjena u poslovnom komuniciranju. Problem prilikom upoznavanja poslovnih partnera nepoznavanjem njihove kulture moţe rezultirati lošim poslovnim ishodom, što nije cilj niti jedne poslovne suradnje. Cilj ovog rada je bio ukazati na eliminiranje neuspješnih segmenata prilikom komunikacije u meĎunarodnoj suradnji. Kroz metode istraţivanja anketnim upitnikom ispitano je 36 ispitanika. Ispitanici su poduzeća na području Republike Hrvatske, a...
Ljudski resursi kao komparativn prednost unutar  malog i srednjeg poduzetništva
Ljudski resursi kao komparativn prednost unutar malog i srednjeg poduzetništva
Antonio Marinko Suić Puente
U radu se opisuje pojam i funkcije upravljanja ljudskim resursima te se prikazuje organizacija ljudskih resursa u poduzeću u vidu komparativne prednosti. Analizira se važnost stvaranja i organizacije pobjedničkog tima kako bi se poduzeće što bolje pozicioniralo na tržištu i steklu prednost nad konkurencijom. Ističe se se i važnost rješavanja konflikata u poduzeću te se navode nove tehnologije upravljanja ljudskim resursima koje su značajne u smislu učinkovitosti. Na kraju rada...
Marketing brenda poduzeća Grand auto d.o.o.
Marketing brenda poduzeća Grand auto d.o.o.
Gordan Devivi
Marketing kao jedna od najvažnijih funkcija u poduzeću svakako utječe na njegovu profitabilnost. Kreiranje i razvoj brenda predstavljaju dugoročnu investiciju svakog poduzeća. Automobilske kompanije o kojima će biti govora u ovom radu ubrajaju se među najsnažnije i najveće svjetske kompanije. Vrijednost brenda i kvalitetno upravljanje brendom smatraju se jednim od temeljnih konkurentskih prednosti poduzeća. Brend je skup nekoliko čimbenika. Kako bi se izgradio jak brend, potrebno...
Marketing miks u naftnoj industriji - usporedba naftnih kompanija u Hrvatskoj i UAE
Marketing miks u naftnoj industriji - usporedba naftnih kompanija u Hrvatskoj i UAE
Nika Fon
U ovom radu predmet istraživanja je marketing miks s posebnim osvrtom na naftnu industriju. Radom se analizira naftna industrija u Hrvatskoj i svijetu te se daju njene opće karakteristike. U daljnjem tekstu pojmovno se razgraničuje marketing miks te njegove sastavnice: proizvod, cijena, promocija i distribucija. Cilj rada je odrediti kako marketing miks funkcionira u praksi, odnosno u poduzećima u naftnoj industriji. Pomoću intervjua s menadžerima iz dvije velike kompanije iz Hrvatske...

Pages