Pages

Internacionalizacija poslovanja na primjeru odabranog poduzeća
Internacionalizacija poslovanja na primjeru odabranog poduzeća
Petar Čalić
Motivacija za izradu završnog diplomskog rada na temu Internacionalizacija poslovanja na primjeru odabranog poduzeća temelji se na činjenici da je autor vlasnik i direktor odabranog poduzeća (KAZ d.o.o. Zagreb) koje se primarno bavi zaštitom od kapilarne vlage korištenjem PROsystem uređajem. Problem istraživanja u ovom radu je nedovoljno razvijena poslovna strategija odabranog poduzeća za izlazak na rusko tržište. Glavni cilj istraživanja je identificirati, vrednovati i izabrati...
Internet kao kanal prodaje i oglašavanja
Internet kao kanal prodaje i oglašavanja
Ana Kološ
Predmet rada jest prikaz načina oglašavanja i prodaje preko interneta te njihova obilježja. Detaljnije se opisuju popularniji načini oglašavanja na internetu, a to su web-stranice, Google AdWords, Banner oglašavanje, poslovni imenici, oglašavanje na društvenim mrežama, oglašavanje preko e-maila, oglašavanje na eBayu i Amazonu. Metoda koja je primijenjena pri izradi rada jest analiza relevantne domaće i strane literature te internetskih izvora značajnih za ovu temu. Također je...
Investicijski projekt Kupnja motorne jahte Cranchi Z35 za pružanje usluga u turizmu
Investicijski projekt Kupnja motorne jahte Cranchi Z35 za pružanje usluga u turizmu
Nikša Mešin
Turizam je rastuća grana hrvatskog gospodarstva i sve više poslovnih subjekata ulaže u turističke usluge i proizvode kako bi generirali dodatan prihod. Ovaj rad ima za cilj napraviti analizu ulaganja i financiranje kupnje motorne jahte za pružanje usluga u turizmu. Rad će analizirati isplativost ulaganja temeljem dostupnih podataka te predstaviti ekonomsku-financijsku analizu. Nadalje, bit će napravljena i dinamična ocjena projekta i predložena zaključna ocjena projekta. Hrvatska...
Ispitivanje utjecaja smjenskog i noćnog rada na kvalitetu života
Ispitivanje utjecaja smjenskog i noćnog rada na kvalitetu života
Dino Hasanbegović
Smjenski rad je način organizacije rada zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca, koji se obavlja u prijepodnevnom, poslijepodnevnom ili noćnom dijelu dana, odnosno u prvoj, drugoj ili trećoj smjeni. Navedeni način organizacije rada donosi mnoge prednosti poslodavcu, poduzeću i društvu koje očekuje robu i uslugu dostupnu 24 sata na dan. Međutim, navedeni oblik rada ima i nedostataka i negativnih utjecaja na zdravlje radnika: utječe na promjene u psihofizičkom stanju...
Isplativost korištenja komine masline kao humusa u masliniku „Desne“
Isplativost korištenja komine masline kao humusa u masliniku „Desne“
Ante Vukušić
U radu je ispitana ekonomska isplativost korištenja komine masline kao humusa u ekološkom masliniku „Desne“, na području južne Dalmacije. Naime, nakon obrade masline, u uljarama ostaju velike količine otpada koji se naziva komina. Taj otpad predstavlja veliko opterećenje uljarama jer nema adekvatnog rješenja za njegovo odlaganje. Uzgajivači maslina su došli do ideje o njegovoj obradi koja bi u konačnici smanjila količinu „otpada“ uljarama, a istovremeno poboljšala...
Istraživanje tržišta kod pokretanja poduzetničkog pothvata na primjeru odabranog poduzeća
Istraživanje tržišta kod pokretanja poduzetničkog pothvata na primjeru odabranog poduzeća
Mladen Jakolić
U završnom stručnom radu analizira se razvoj teorije poduzetništva i stavovi glavnih teoretičara ekonomskih škola u zadnjih nekoliko stoljeća, s naglaskom na definiciju pojmova poduzetnika i poduzetništva. U radu se opisuju i karakteristike poduzetnika, poduzetničko ponašanje, sposobnosti koje poduzetnika čine uspješnim te motivacija za pokretanje poduzetničkog pothvata. Osim toga, ispituje se uloga marketinga i istraživanja tržišta za nova poduzeća i poduzetničke pothvate...
Izazovi obiteljskog poduzetništva na primjeru obrta ZM-PROMET, Stara Subocka
Izazovi obiteljskog poduzetništva na primjeru obrta ZM-PROMET, Stara Subocka
Krešimir Grgić
Veliki utjecaj obiteljskog poduzetništva na cjelokupnu gospodarsku sliku neke zemljete podložnost brojnim izazovima koji ga prate u cijelom životnom ciklusu definirali su okosnicu završnog rada. Fokus istraživanjabili su izazovi s kojima se susreću brojni sadašnji i budući obiteljski poduzetnicis ciljem da se približe posebnosti obiteljskog poslovanja. Definirani su pojmovi i karakteristike obiteljskog poduzetništva, potporne institucije i izazovi prilikom pokretanja poduzetničkog...
Izazovi poslovnog planiranja gospodarskih subjekata
Izazovi poslovnog planiranja gospodarskih subjekata
Domagoj Vreš
Misija poslovnog planiranja je omogućiti strukturirani uvid u pripremu poslovnog procesa. Detaljno planiranje predvidivih okolnosti za uspješan tijek realizacije poslovne vizije pretpostavka je odgovornog organiziranja realizacije poslovne zamisli. Poznavanje relevantnih elemenata užeg i šireg okruženja, pretpostavka je za izradu odgovarajuće swot analizu prilika i prijetnji te realnih prednosti i slabosti poduzeća. Temeljita interna analiza gospodarskog subjekta također će nam...
Kako osnovati klub tajlandskog boksa "Team Shpaolin"
Kako osnovati klub tajlandskog boksa "Team Shpaolin"
Filip Debeljak
U završnom radu bavim se problematikom marketiranja i pozicioniranja kluba tajlandskog boksa na hrvatskom tržištu, promatranog s ekonomskog stajališta. Cilj rada je prikazati nužnost i važnost primjene marketinga za uspješno poslovanje kluba tajlandskog boksa „Team Shpaolin“ jer sportski klubovi su odavno prestali biti samo klubovi. Želja mi je od kluba napraviti profitno poduzeće koje kroz sportsku djelatnost ostvaruje svoje: sportske, financijske i ostale ciljeve. Završni rad...
Komparativna analiza financijskih izvještaja na primjeru odabranih poduzeća
Komparativna analiza financijskih izvještaja na primjeru odabranih poduzeća
Nikolina Žiljak
Financijska analiza kao alat razumijevanja, upravljanja i vođenja poduzeća, jedan je od glavnih alata koji služe poduzetnicima i menadžerima. Razumijevanjem i korištenjem financijske analize poduzetnici i menadžeri analiziraju prethodno poslovanje poduzeća koje je predmet analize, donose poslovne odluke o kojima ovisi opstanak poduzeća na tržištu, ali, donose i odluke kojima se štiti poduzeće od mogućih rizika. Glavni pokazatelji na kojima se temelji postupak financijske analize...
Komparativna analiza financijskih izvještaja promatranih poduzeća u informatičkoj industriji
Komparativna analiza financijskih izvještaja promatranih poduzeća u informatičkoj industriji
Monika Žiher
U radu je napravljena komparativna analiza financijskih izvještaja tri poduzeća iz IT sektora. Dakle, analizirani su pokazatelji iz bilance i računa dobiti i gubitka za vremensko razdoblje od 2012. do 2016. godine. Na temelju izračunatih pokazatelja uspješnosti poslovanja, a pritom se misli na pokazatelje likvidnosti i profitabilnosti, dobiva se uvid u tendenciju kretanja uspješnosti poslovanja ovih poduzeća. U radu se govori o informatičkoj industriji odnosno o njezinoj ulozi, s...
Komparativna analiza financijskih izvještaja u prehrambenoj industriji
Komparativna analiza financijskih izvještaja u prehrambenoj industriji
Damira Štambuk
Tema ovog rada je prikaz zakonskog okvira za sastavljanje financijskih izvještaja, opis temeljnih financijskih izvještaja kao što su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku te opis i primjena metoda analize financijskih izvještaja na primjeru. Komparativna analiza financijskih izvješća u ovom radu je rađena na temelju poslovanja poduzeća u prehrambenoj industriji. Prilikom analize korišteni su temeljni financijski izvještaji, odnosno bilanca, račun dobiti i...

Pages