Pages

Analiza organizacijske strukture odabranoga javnog poduzeća
Analiza organizacijske strukture odabranoga javnog poduzeća
Marijana Boltek
Organizacijska struktura važan je temelj i sastavni dio svake organizacije. Zbog toga je svakoj organizaciji prioritet uspostaviti odgovarajuću strukturu poduzeća. Organizacije s prilagođenom organizacijskom strukturom brže se i lakše prilagođavaju tržištu, okruženju, ali su i spremne na promjenu kako bi odgovorili na izazove koji nastaju rastom i razvojem organizacije. Organizacijska struktura pokazuje stanje organizacije u određenom trenutku. Utječe na zadovoljstvo i...
Analiza poslovanja HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Analiza poslovanja HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Juraj Miletić
Optimalna organizacijska struktura vremenski je evolutivan pojam, podložan dinamici tržišnih procesa. Često puta poduzeće dosegne svoj tržišni položaj s jednom organizacijskom strukturom, a nerijetko i komparativnu prednost, da bi već u narednom periodu bilo suočeno s organizacijskim poteškoćama. To je znak da je potrebno revidirati organizacijsku strukturu, što na primjeru poduzeća HEP ODS, pokazuje da je to pitanje koje je uputno prepustiti vanjskim konzultantima na...
Analiza poslovanja Turističkog naselja „Brzet“ s prijedlozima za unapređenje poslovanja
Analiza poslovanja Turističkog naselja „Brzet“ s prijedlozima za unapređenje poslovanja
Ivica Karaman
Analiza poslovanja poduzeća se provodi s ciljem optimalizacije i racionalizacije poslovanja poduzeća. To je važan alat koji menadžment poduzeća koristi pri donošenju odluka vezanih uz poslovanje poduzeća. Osnovno područje analize poslovanja je utvrditi odnos između ulaganja u reprodukciju i rezultata reprodukcije pri čemu je imperativ da rezultat po jedinici ulaganja bude što veći. Na taj način se osigurava veći stupanj interakcije sa radnim procesom i kvaliteti kontrolinga...
Analiza poslovanja malog obiteljskog hotela te mogućnosti produljenja turističke sezone
Analiza poslovanja malog obiteljskog hotela te mogućnosti produljenja turističke sezone
Slavko Markota
Republika Hrvatska bilježi konstantni rast u zadnjih nekoliko godina u broju dolazaka i noćenju turista. U ovom radu prikazaju se rezultati rada malog obiteljskog hotela te na koji način odgovara zahtjevima turista kao i usporedba s konkurentima na domaćem tržištu. Predmet promtranog razdoblja je u periodu od 2012. – 2014. godine te se u radu analiziraju poslovanja u navedenim godinama.
Analiza poslovanja odabranog poduzeća u sektoru prerade kamilice
Analiza poslovanja odabranog poduzeća u sektoru prerade kamilice
Tajana Kupanovac
U ovome završnom radu bit će analizirano poslovanje odabranog poduzeća Eko cvijet d. o. o. pomoću financijskih pokazatelja. Promatrano je trogodišnje razdoblje (od 2015. do 2017. godine). Analizi će se pristupiti pomoću horizontalne i vertikalne analize, te pomoću pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti. Na temelju dobivenih rezultata doneseni su zaključci kakav je financijski položaj odabranog poduzeća, koje su njegove prednosti, ali i nedostaci. Zbog...
Analiza poslovne komunikacije na primjeru odabranog poduzeća
Analiza poslovne komunikacije na primjeru odabranog poduzeća
Ivan Bunčić
Rad je pisan s ciljem prikazivanja značaja procesa komunikacije u uspješnom poslovanju organizacije. Fokus rada je stavljen na analiziranje organizacijske komunikacije, odnosno korporativne komunikacije, što je bila i tema provedenog istraživanja. Istraživanje je provedeno na primjeru odabranog poduzeća Vinkoprom d. o. o. s ciljem utvrđivanja poslovnih modela unutar poduzeća. Za prikupljanje podataka, korištena je metoda intervjua, gdje su ispitanici bili voditelj veleprodaje,...
Analiza potreba učenja za poduzetništvo malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza potreba učenja za poduzetništvo malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Tomislav Prodanovski
Regionalni Centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Europe (engl. South East European Centre for Entrepreneurial Learning, SEECEL) je osnovan 2009. godine po inicijativi 8 zemalja jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo i Turska) s ciljem sistematskog razvoja cjeloživotnog učenja kao ključne kompetencije. U sklopu SEECEL-ovog alata Analiza potreba za treninzima malih i srednjih poduzeća (engl. Training...
Analiza primjene obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru u Republici Hrvatskoj
Analiza primjene obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru u Republici Hrvatskoj
Ivona Tišljarić
Ovaj rad govori o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije općenito i u turizmu. Korištenje obnovljivih izvora energije pridonosi očuvanju okoliša, otvaranju novih radnih mjesta, povećanju energetske neovisnosti te otpornosti na promjene cijena energenata. Energija je jedan od najvažnijih problema današnjeg svijeta. U budućnosti potreba za energijom bit će sve veća. Danas proizvedena energija najviše dolazi iz neobnovljivih izvora kao što su ugljen, nafta, zemni plin i...
Analiza procesa prodaje rabljenih motornih vozila na primjeru odabranog poduzeća
Analiza procesa prodaje rabljenih motornih vozila na primjeru odabranog poduzeća
Luka Marić
Predmet ovog rada je prodaja rabljenih automobila. S obzirom na veliki tehnološki napredak u automobilskoj industriji, te činjenicu da se današnje tržište svakodnevno razvija, a i konkurencija je velika, glavni je cilj istraživanja bio identificirati ključne procese prodaje rabljenih automobila. U svrhu ostvarivanja glavnog cilja u ovom radu provedeno je sekundarno (analiza sadržaja relevantne literature, Internet izvora i dokumentacije odabranog poduzeća) i primarno...
Analiza stanja i kretanja vrijednosti najvrjednijih svjetskih brandova
Analiza stanja i kretanja vrijednosti najvrjednijih svjetskih brandova
Mirko Penavić
Ovaj rad je govorio o brandovima, tj. prijevod na hrvatskom jeziku glasio bi markama, no za potrebe rada koristit će se engleski naziv brand (eng. brand). Marka nije direktno dobar prijevod engleskog pojma brand. Marka ili brand su nastojanje da proizvođač označi svoj proizvod ili uslugu kako bi se razlikovao od sličnih supstituta. Markiranjem ili brandiranjem proizvoda potrošač može znati tko ga je proizveo i imati određenu garanciju kvalitete koju proizvođač garantira svojim...
Analiza stanja i mogućnosti unapređenja prodaje uvođenjem novog asortimana na primjeru odabranog poduzeća
Analiza stanja i mogućnosti unapređenja prodaje uvođenjem novog asortimana na primjeru odabranog poduzeća
Dragan Škarica
Završni rad na temu „Analiza stanja i mogućnosti unapređenja prodaje uvođenjem novog asortimana na primjeru odabranog poduzeća“ govori o prijedlogu unaprjeđenja prodaje uvođenjem novog asortimana podnih obloga kako bi poduzeće ostvarilo nove prihode i privuklo kupce veće platežne moći. Cilj rada je usporediti prodaju grupe proizvoda podne obloge prije uvođenja novih artikala i nakon uvođenja kroz financijske podatke i naglasiti benefite za poduzeće stjecanjem novih...
Analiza strategije poduzeća na primjeru Zagrebačke banke d.d.
Analiza strategije poduzeća na primjeru Zagrebačke banke d.d.
Stjepan Radić
U ovome radu izvodi se kratak osvrt na poimanje strategije i njezin povijesni nastanak te se definira strategijsko planiranje i objašnjava njegov razvitak. Prezentira se proces strategijskog planiranja u kojem, za ovaj rad, središnju ulogu ima faza odabira, implementacije strategije te kontrola uspješnosti odabrane strategije. Nakon uvodnog dijela u kojem se, kao što je već spomenuto, definira strategija, strategijsko planiranje i objašnjava proces strategijskog planiranja slijedi...

Pages